กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 110 อัตรา

1
561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 110 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 100 อัตรา
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
 • และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

การสมัครสอบ

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557
 • กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 10 มกราคม 2557

การติดต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-5790121-27 เว็บไซต์: www.doae.go.th