กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ รวม 9 อัตรา

0
565

กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 9 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น!! ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)
  • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
  • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
  • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเอกสารแนบท้าย

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น!! ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) หรือทางเว็บ

เอกสารแนบท้าย : คลิก

แหล่งที่มา: jobs.md.go.th