กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

0
839

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2557

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน
จะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล การวิเคราะห์โครงสร้างและวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิ์ของส่วนราชการ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชาศิลปศาสตร์
– สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2557
  • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-2833000 เว็บไซต์: www.mot.go.th