กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 60 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 ประสงค์จะรับสมัครรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 60 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตามรายละเอียดด้านล่างเรื่องสถานที่ในการสมัครอาสาทหารพราน  ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน

 • กรมทหารพลานที่ 31 จำนวน 14 นาย
 • กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 20 นาย
 • กรมทหารพลานที่ 35 จำนวน 10 นาย
 • กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 16 นาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
 5. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 6. ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2536 ซึ้งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)
 7. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธ์ิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานการรับสมัคร :

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ (รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

สถานที่รับสมัคร

 • กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โทร.053-771500, 054-451681
 • กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.054-750638
 • กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-713502
 • กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-681300, 053-681779
 • ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ถนนสนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-252057

กำหนดวันรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัครฯ
 • กำหนดการคัดเลือก : วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัครฯ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัครฯ

หมายเหตุ: ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาสาทหารพราน) ในครั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แหล่งที่มา: www.3armyarea-rta.com