กองบังคับการกองบินที่ 6 เปิดรับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี

0
555

กองบังคับการกองบินที่ 6 ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองบิน 6 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบินที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2555

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,300 บาท (ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท)
ลักษณะงาน: – จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรืองบประมาณ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
– บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภทและทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
– ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
– รับและจ่ายเงินรับจ่ายและคงเหลือพร้อมทั้ง ส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
– เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
– ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: – รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบินที่ 6
ระยะเวลา: วันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ
แหล่งที่มา: กองบังคับการกองบินที่ 6
เว็บไซต์ติดต่อ: www.wing6.rtaf.mi.th