ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็น นิติกร ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

0
1034

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 8 ประจำฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นิติกร ระดับ 8 ประจำฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกประเภทของธนาคาร งานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายต่างประเทศ งานประสานงานการค้าระหว่างประเทศ งานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเครือข่ายธนาคาร งานสนับสนุนและประสานงานในภารกิจที่รับผิดชอบแก่กลุ่มงานกฎหมายประจำฝ่ายกิจการสาขาภาคและส่วนงานต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

  • รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน หรือกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ รวมทั้งสอบไล่ได้ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 600 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft word, excel, PowerPoint , Internet)
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

การรับสมัคร
สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คลิก)

การติดต่อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5586100 เว็บไซต์: www.baac.or.th