ศวม.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

0
1120

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (ศวม.พิษณุโลก) กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวม.พิษณุโลก) ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานประจำสำนักงาน (ศวม.พิษณุโลก) กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายหลาย เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวม.พิษณุโลก) ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2558
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (คลิก)

การติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวม.พิษณุโลก) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.055-311368 เว็บไซต์: www.doa.go.th/oard2