สป.กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

0
1296

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างวัดปฏิบัติงาน รวม 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2557

งานราชการที่เปิดสอบ

 • เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านตรวจโรงงาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเชน ภายใต้การกำกับ แนะนะ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นายช่างวัดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน
  รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล
 • นายช่างวัดปฏิบัติงาน
  รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2557
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 30 เมษายน 2557

การติดต่อ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เลขที่ 37 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000. โทร.073-213978 เว็บไซต์: www.industry.go.th