โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิปริญญาโท

0
420

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชั้นยศสิบตำรวจตรี หรือสิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ. รับรองแล้ว
 2. ผลคะแนนสอบทดสอบภาษาองักฤษ ที่มีผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  – TOEFL กรณีสอบแบบ Paper – based test (PBT) ตั้งแต่ 500 คะแนน หรือ
  – TOEFL กรณีสอบแบบ Internet – based test (IBT) ตั้งแต่ 65 คะแนน หรือ
  – CU – TEP ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 (ตามนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) โดยยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และกรณีสายตาผิดปกติ ซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 2 (10) และ (11)
 4. กรณีที่เป็นชายต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือได้รับการผ่อนผัน หรือมีข้อผูกพัน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช ศาสนาใดๆ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2556
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556
 • สอบข้อเขียน วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 • สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
 • ตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 6 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-312009 เว็บไซต์: www.rpca.ac.th