สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน

2
2157

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน และทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก จำนวน 885 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 885 อัตรา (บช.ศ.) โดยแบ่งเป็น 2 สายดังนี้
(ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน และทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

  • สายสอบที่ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน จำนวน 705 อัตรา (อก.1)
  • สายสอบที่ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ฝายปกครองและการฝึก จำนวน 180 อัตรา (คฝ.2)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2558
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 17 พฤศจิกายน 2558
  • สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง) วันที่ 9 ธันวาคม 2558
  • ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย วันที่ 6 มกราคม 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การติดต่อ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-9413162, 02-9410979 ต่อ 106, 109 เว็บไซต์: www.rcm.eduplo.org