สำนักระบาดวิทยา รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

0
495

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักระบาดวิทยา จำนวน 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
    – ปฏิบัติราชการประจำสำนักงานระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ค่าตอบแทน

  • ได้รับค่าตอบแทนสำหรับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557
  • สำนักระบาดวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร :

การติดต่อ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์.02-5901776 เว็บไซต์: www.boe.moph.go.th