อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดสอบเพื่อเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 75 อัตรา

0
1454

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นครศรีธรรมราช) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 – ระดับ 3 จำนวน 75 อัตรา สมัครสอบแข่งขัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบด้วย
  – นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
  – นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  – เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
  – เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 22 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
  – ช่างโยธา จำนวน 6 อัตรา
  – ช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.1 ขั้น 6,050 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 6,800 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 7,460 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.3 ขั้น 8,340 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดงานเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดงานเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบแข่งขัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • อบจ.นครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นครศรีธรรมราช) เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-356253