อบต.คลอง 3 รับสมัครพนักงานส่วนตำบล รวม 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา

0
1436

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม (อบต.คลอง 3) ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สายงานระดับ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา
 • สายงานระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 • สายงานระดับ 3 จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3

 1. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิ

 • วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 8,340 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

กำหนดการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม (อบต.คลอง 3) จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2556 เว็บไซต์: www.khlongsam.go.th