อบต. ศรีสุข – กันทรวิชัย เปิดสอบเป็นพนักงานอบต. รวม 6 อัตรา

0
1210

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (อบต. ศรีสุข) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง

  • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตาำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
คุณสมบัติ: รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3
คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (อบต. ศรีสุข) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556