อบต.หนองเม็ก เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบลหนองเม็ก รวม 12 อัตรา

0
1176

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก (อบต.หนองเม็ก) อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น “พนักงานส่วนตำบล” ประจำปีงบประมาณ 2556 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเอกสารแนบท้ายประกาศ

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 • วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

กำหนดการรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2556

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทร.043-706065 และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก www.nongmeak.go.th