อบต.เมืองปอน เปิดสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 5 อัตรา

0
748

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (อบต.เมืองปอน) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 5 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556

เปิดสอบ อบต.เมืองปอน

ตำแห่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง
  – ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงิเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 – 2

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (อบต.เมืองปอน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทร.053-684648 เว็บไซต์: www.muangpon.org