เทศบาลตำบลหัวดง เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล รวม 7 อัตรา

0
824

เทศบาลตำบลหัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการการเป็นพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยเปิดสอบตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา  สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
  – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
  – ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  – ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
  – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
  – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
  – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  – อัตราเงินเดือน 8,340 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง จะประกาศรายชื่อู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 โทร.043-731014 เว็บไซต์: www.huadonglocal.go.th