เทศบาลตำบลแสงสว่าง เปิดสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล รวม 9 อัตรา

0
1125

เทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 – ระดับ 3 รวม 9 อัตรา สมัครสอบแข่งขันได้ที่ เทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 3 อัตรา
  – เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 รวม 5 อัตรา
  – บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 7,640 บาท
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 8,800 บาท
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 9,330 บาท
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 11,860 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบแข่งขันได้ที่ เทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557
 • เทศบาลตำบลแสงสว่าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2557
 • สอบสอบแข่งขัน วันที่ 8 มีนาคม 2557

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลแสงสว่าง ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 โทร.042-396117-8 เว็บไซต์: www.udsangsawang.go.th