เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) รวม 8 อัตรา

0
450

เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวม 8 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอก มีดังนี้

 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 3. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 4. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
 5. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีคุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนสมัคร
 2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนสมัคร
 3. ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 4. ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 11,920 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 12,530 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
 • กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ (ภาค ข) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) ในวันที่ 2 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.035-611714 เว็บไซต์: www.angthongcity.go.th