กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 136 อัตรา

0
954

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 136 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก

 • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
 • นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ
 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญบัตร
 3. มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 2010 จะต้อง
 4. มีอายุ 22 ปีบริบูณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 5. ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2558
 6. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 7. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมี
 8. สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดได้
 9. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามผนวก ค
 10. ผู้สมัครสอบเพศชายต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. และผู้สมัครเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. เว้นผู้สมัครในกลุ่มงานวิทยากร รหัส 1316 ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 11. มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 12. ไม่เป็นโรคเท้าแบน
 13. ไม่เป็นโรคตาบอดสี
 14. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 15. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 16. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 17. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 18. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 19. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 20. สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 21. พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

การสมัครสอบ

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2558
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดการรับสมัครสอบ (คลิก)

การติดต่อ
กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 127 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-5756357, 02-5756359 เว็บไซต์: www.rtarf.mi.th