อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ อบจ. รวม 63 อัตรา

0
1289

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย
  1. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะหฺนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
  5. นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
  8. สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
  9. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
  10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
  11. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา ประกอบด้วย
  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  4. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  9. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
  10. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อัตราเงินเดือนที่ได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.1 ชั้น 6,050 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้เงินเดือน อันดับ ท.2 ชั้น 6,800 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.2 ชั้น 7,460 บาท
 • คุณวุฒิปริญญา (ป.ตรี) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.3 ชั้น 8,340 บาท

อัตราเงินเดือนดังกล่าว ยังไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-211877, 076-354204 เว็บไซต์: