โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ รับสมัครครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

0
1249

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (18,000 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ครูผู้สอนปฏิบัติสานงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รบรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัติญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
 • โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ (คลิก)

การติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทร.036-391196, 08-69025512 เว็บไซต์: www.srb1.go.th