ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ หลายอัตรา

0
2961

ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ หลายอัตรา ดอยคำ หนึ่งในโครงการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนรอย บนภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว แทนการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนรอย ต่อมาในปี 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ารับช่วงดำเนินกิจการต่อ จึงได้จัดตั้งเป็นนิติบุคลในชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาการจัดจำหน่ายและขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดอยคำเปิดรับสมัครพนักงานประจำ หลายอัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด จำนวน 5 อัตรา

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด 3 – 5 ปีขึ้นไป ในด้านการตลาด / บริหารผลิตภัณฑ์ / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Ms Office (Word, Excel, PowerPoint)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผน ดำเนินการ รวมทั้งสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ การทดสอบแนวความคิด เพื่อกำหนดส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • วางแผน ดำเนินการ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
 • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
 • กำหนดภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
 • สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง และความต้องการลูกค้าเพื่อออกสินค้าใหม่
 • สรรหาบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสานด้านการทดสอบ
 • สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติราคาขาย และ ยืนยันการขาย

เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 4. หากสามารถมีความรู้ด้านการจัดกระเช้า หรือประสบการณ์เกี่ยวกับกระเช้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
 • วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด / การตลาด
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านการดูแลลูกค้า / สื่อสารการตลาด
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้งมีรถส่วนตัว)
 6. พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่รับผิดชอบ

รับเรื่องร้องเรียน (Customer Complaint) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าทุกช่องทางการสื่อสารพร้อมทั้งเข้าชี้แจ้งกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าที่วางจำหน่าย เพื่อการเพิ่มยอดขาย หรือแก้ไขปัญหาสินค้าโดยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่โมเดิร์นเทรด (ฝ่ายขาย)

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้าน sale, support sale
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ติดต่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
 • เสนอสิค้าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตความรับผิดชอบ
 • ติดตามส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ประสานงานบัญชีการเงินด้านเก็บหนี้จากลูดค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม (SOCIAL INSURANCE)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ราชเทวี)
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)

การติดต่อ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เลขที่ 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6566992 ต่อ 310 ศศิโสภา