ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพนักงานประจำตำแหน่ง หลายอัตรา

0
5525

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทย ในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจปริวรรต
– เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) / วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (Account Executive) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค์กร
– เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการธุรกรรมทางการเงิน
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย
– โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center)
– โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรและร้านค้าสมาชิก
– หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อ (AVP Credit Manager) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager)
– รองผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) สาขาคุนหมิง
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
– ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
– ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
– งานทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
– งานออกแบบและบริหารผลตอบแทน
– งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD (สามารถเดินทางไปต่างจัดหวัดได้)
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1,2 (กทม.)
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
– ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Team Member / Team Head)
– งาน Branch Effectiveness (ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา)
– ทีมธนบดีธนกิจ(กลยุทธ์ลูกค้า KTB Precious)
– ทีมธนบดีธนกิจ(ที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่)
– งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
– ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสอนุมัติทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อ (Credit Controller)
– เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินเชื่อ (Data Specialist)
– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์ (Relationship Manager)
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตนครราชสีมา) CSC
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตปราจีนบุรี) CSC
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตพัทยา) SS
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน
– งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่
– Programmer (C++ / C#)
– งานนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางโทรศัพท์ (Outbound) (เฉพาะผู้พิการ)
– ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

วิธีการคัดเลือก

 1. ทดสอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

เอกสารสำหรับการรายงานตัว

 1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ Office Transcript และใบปริญญาบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด)
 3. ผู้สมัคร (ชาย) หลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 3 ชุด) และทะเบียบบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 6. ทะเบียนสมรส สูติบัตร (บุตร) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 7. เอกสารจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชนเท่านั้น
  – ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจโรคทั่วไป 5 โรค ได้แก่ โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ ฯลฯ
  – ฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด ขนาดไม่เล็กกว่าหน้ากระดาษ A4 หรือแผ่น CD
  – ใบรายงานการอ่านฟิล์มของแพทย์รังสีวิทยา
 8. บัญชีออมทรัพย์ บจม.ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่บัญชี (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. หลักฐานการผ่านงาน หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 10. ประกาศนียบัตร และ ใบอนุญาต (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น
  – ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant)
  – ประกาศนียบัตรรับรองด้านเลตเตอร์ออฟเครดิตรที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist – CDCS)
  – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสากล Certified Public Accountant (CPA)
  – ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล Certified Internal Auditor (CIA)
  – ใบอนุญาตสำหรับประกอบวิชาชีพด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ระดับสากล The Chartered Financial Analyst (CFA)
  – Financial Risk Manager (FRM)
  – ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล Certified Information System Auditor (CISA)
  – ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินระดับสากล Certified Financial Planner (CFP)
  – ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor (TA)

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
 2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

การติดต่อสอบถาม
งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-2087714-17 เว็บไซต์ : www.ktb.co.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทยเพื่อเติบโตไปด้วยกัน อย่างมั่นคง