บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

1
21110

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (K-Contact Center)

คุณสมบัติ :

 1. อายุระหว่าง 22 – 34 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
 3. สื่อสารชัดเจน มีใจบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษจีน, ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาพม่า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ 5 วัน / หยุด 2วัน
  (วันหยุดอาจไม่ตรงกับ เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดราชการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์

2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Wordและ MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • จัดการงานด้านเอกสารประจำฝ่ายงาน
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบของฝ่ายงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลตอบแทน :

 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า = 9,000 บาท
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า = 9,500 บาท
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี = 10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักเสือป่า

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี และหน้าตาดี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 4. มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคาร
 • แนะนำ และประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า กรณีลูกค้าไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ

4. เลขานุการผู้บริหาร (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา GPA.2.30 ขึ้นไป
 3. มีทักษะในการใช้ MS.Officeและ Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับข้อมูลต่างๆ และคัดกรองข้อมูลก่อนเข้าถึงผู้บริหาร
 • จัดตารางเวลาการทำงาน และบันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จดบันทึกรายงานการประชุม
 • จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

ผลตอบแทน :

 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีผ่านการทดสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป
 • จะได้รับค่าภาษา = 2,000 บาท
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, การจัดการ, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Word, MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ SME
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ตรวจสอบเครดิตบูโร ของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบของทางธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงาน สินเชื่อธุรกิจ SME เสนอผู้จัดการทีม

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

6. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Excel, MS.Access, SQLได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้คำสั่ง Pivot หรือ V-look up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 • Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

การสมัคร: ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (K-Contact Center) โทร: 02-5628951, 02-5628932

 1. กรอกใบสมัคร ผ่านหน้า www.progresshr.co.th
 2. กรอกใบสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ณเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
 3. ส่งประวัติย่อ (Resume) ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายอย่างละ 1 ชุด มาที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด 1019/15 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2701070-6 ต่อ 102-104 หรือ 135-138
 4. ส่งประวัติย่อ (Resume) มาที่ E-mail บริษัท recruitment@progresshr.co.th เว็บไซต์ : www.progresshr.co.th