Home Full Time สป.กระทรวงพลังงาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สป.กระทรวงพลังงาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 22 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
หน่วยที่ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยี) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิเตอร์

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการสถิติศาสตร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th

Exit mobile version