งานคีย์ข้อมูลสำหรับผู้พิการ ทำแบบ Part Time สมัครพร้อมเริ่มงานได้ทันที

433
อักษร เอ็ดดูเคชั่น

งานคีย์ข้อมูลสำหรับผู้พิการ


รายละเอียดของงาน

 • คีย์ข้อมูลลงระบบให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ MS.Officeได้
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานนี้เหมาะสำหรับผู้พิการที่มีสภาพความบกพร่องทางร่างกายเล็กน้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย
 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น (คุณชัญญนิ)

เกี่ยวกับเรา
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 83 ปี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเตรียมความพร้อม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปกับความรู้ที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดการศึกษา เพิ่มพูนทักษะที่ดี และบูรณาการความรู้นำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับแผนการศึกษาของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล ยังเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 70,000 ราย ทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร มีเอกลักษณ์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต