มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2556

0
914

มูลนิธิเอสซีจี ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติSCG Sharing the Dream สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) และเรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. – ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้
  – ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
  – เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท
  – เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 จะได้รับทุน 15,000 บาท
  – เกรดเฉลี่ย 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1 – ปวช.3 ดังนี้
  – เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท
  – เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 จะได้รับทุน 20,000 บาท
  – เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 จะต้องส่งคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการพิจารณา
 2. สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556
 3. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

 1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ของผู้สมัคร
 2. สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษาจากสถาบันฯ อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ
 3. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษา (อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ) ในระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
 3. สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใบ รบ.) 1 ชุด
 4. สำเนาผลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

กำหนดการ

 • สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

การติดต่อ
คุณสาวลัยรัตน์ ประภากมล หรือคุณเขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์ มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 30C เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 โทร.02-5863446 หรือ 02-5862110 เว็บไซต์: www.scgfoundation.org