มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนเรียนดีแต่ยากจน ระดับม.ต้น ปี 2556

0
533

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนที่เรียนดี และมีพฤติกรรมดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นเรียนที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 80 ทุน (มูลค่าทุนละ 5,000 บาท) ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้รับทุนสามารถติดต่อขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

คุณสมบัติผู้รับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

  • นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และแบบขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา

  1. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
  2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
  3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการสกสค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จังหวัดละจำนวน 1 ทุน ยกเว้น จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละจำนวน 2 ทุน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
  4. ให้ผู้ำอำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส่งชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
แหล่งที่มา: www.otepbangkok.com