รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2557

0
1267

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนในเข้าเรียนใน “โครงการช้างเผือก” ประจำปี 2557 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเอง สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม –  1 พฤศจิกายน 2556

การรับสมัคร
การรับสมัครเข้าโครงการจะมี 2 ประเภท คือ

 • ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2555 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2556 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  2. อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2540 – 2543
  3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงิน 250 บาท (จะไม่มีคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนสมทบ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ของปีการศึกษา 2555 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
  2. นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
  3. คุณสมบัติเหมือนนักเรียนประเภทช้างเผือกในข้อ 1 – 3

เอกสารการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียบบ้านของู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้

กำหนดการ

 1. สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 2. สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
 3. ประกาศผลสอบวันที่ 16 ธันวาคม 2556


สถานที่รับสมัคร

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ โทร.02-5343624, 02-5344487 และ 02-5344489
 • กองบิน 1 จ.นครราชสีมา โทร.(044) 358110 – 4 ต่อ 41321, 41332, 41341
 • กองบิน 2 จ.ลพบุรี โทร.(036) 486380 – 3 ต่อ 50215, 50530, 50612
 • กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ โทร.(056) 261091 – 2, 261071 – 2 ต่อ 53550, 53552
 • กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.(032) 611017, 611031 ต่อ 60215, 60202
 • กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 268200 – 3 ต่อ 65247 – 8, 65520
 • กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี โทร.(045) 243090 ต่อ 43230 – 2
 • กองบิน 23 จ.อุดรธานี โทร.(042) 221111 ต่อ 45211, 45220, 45223, 45236
 • กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ โทร.(053) 202615, 281012 – 5 ต่อ 57211
 • กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โทร. (055) 301371, 301376, 301200 ต่อ 55233, 55017
 • กองบิน 56 จ.สงขลา โทร.(074) 251040 – 1 ต่อ 63019, 63233
 • รร.การบิน จ.นครปฐม โทร.(034) 996484 – 5 ต่อ 37407 – 9
 • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.(037) 216497,  025346000 ต่อ 42900, 42901, 42904, 42907
 • สถานีรายงานบ้านเพ อ.บ้านเพ จ.ระยอง โทร.025346000 ต่อ 42808, 42813