โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย

0
789

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 – 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ “โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา” เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 • เริ่มอ่านหนังสือ : วันที่ 15 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

การพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการฯ จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งขันกันภายในกลุ่มของตนเองดังนี้

 • โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน น้อยกว่า 150 คน
 • โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 151-300 คน
 • โรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 301 คนขึ้นไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวด

 • เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
 • เป็นสถานศึกษาที่มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความกระตือรือร้นกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

รางวัลการประกวด

โรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

 • รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร

การติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ www.readthailand.com