แมกซ์มาร์ท รับสมัครพนักงานแคชเชียร์ Part-Time ประจำสาขา 30 อัตรา

MAXMART

แมกซ์มาร์ท (PT MAX MART)


รับสมัครพนักงานแคชเชียร์ Part-Time ประจำสาขา 30 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • รับชำระเงิน
 • จัดเรียงสินค้าและสต็อกสินค้า
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วงทดลองงานรายได้เป็นรายวันเมื่อผ่านโปรจะได้ทดลองงานเป็นพนักงานรายเดือนต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิ / กำลังศึกษาอยู่
 • ใช้คอมพิวเตอร์พอได้ ( เครื่องแคชเชียร์ )
 • รักงานบริการ

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • ประกัน อุบัติเหตุ – สุขภาพ – ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักางน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ)
 • กิจกรรมภายใน / งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท / ลิตร
 • ทุนการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท

เอกสารการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้นหรือใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่าจบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้)
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43 จำนวน 1 ชุด
 • ใบยืนยันผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
 • ใบสมัครงาน ของระบบ ISO ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ แมกซ์มาร์ท ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อสอบถาม โทร.081-8460157 ( พี่เอก )
 • กรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถ walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย

สำนักงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-168-3377, 02-1683388 ติดต่อคุณพัทธดนย์ ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

PT MAX MART ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT เปิดบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน PT MAX MART มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 48 สาขา โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายสถานีบริการน้ำมัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง