Watson (วัตสัน) รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

Watson

Watson (ประเทศไทย)

วัตสันเปิดโอกาศให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัท เราจึงเปิดรับสมัครเภสัชกร พนักงานขาย และพนักงานต่างๆ จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครและสัมภาษณ์งานได้ทันที

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Pharmacist (เภสัชกร)

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 3. สามารถให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกวิธี
 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง
 5. บริหารจัดการยอดขายและคลังสินค้าแผนกยา
 6. มีทัศนคติที่ดีต่องานเภสัชกรรมชุมชน
 7. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา
 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง
 3. บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 4. บริหารจัดการคลังสินค้าของแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสมดุลกับยอดขาย
 5. จัดทำบัญชีซื้อ-ขายยาให้เป็นปัจจุบัน
 6. ดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกยารวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

Store Manager Trainee (ผู้จัดการร้านฝึกหัด)

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาประกาศนียบัตตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถบริหารทีมงาน บริหารสต็อกสินค้า วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย
 5. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา
 2. บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 3. ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท

Sales Assistant (พนักงานขาย)

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-32 ปี
 2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาขึ้นไป หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
 4. แนะนำสินค้า และให้บริการกับลูกค้าหน้าร้าน
 5. มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ดูแลมาตรฐานร้านและการให้บริการ
 2. จัดเรียงและเรียนรู้ตัวสินค้าสินค้าตามมาตรฐาน

ตำแหน่งงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.watsons.co.th

การติดต่อ
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ชั้น 8 อาคารสิรินรัตน์ 3388/23-24 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110