หน้าแรก แท็ก งานราชการ

แท็ก: งานราชการ

งานจัดเตรียมข้อมูลชั่วคราว

งานจัดเตรียมข้อมูลชั่วคราว ยื่นหน่วยงานราชการ (Temporary) สัญญาจ้าง 1 ปี

งานจัดเตรียมข้อมูลชั่วคราว (Temporary) สัญญาจ้าง 1 ปี ช่วยงานชั่วคราวเตรียมข้อมูลในการยื่นต่อหน่วยงานราชการ รับอายุไม่เกิน 35ปี ที่มีพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การทำงานนั้นไม่ยาก เพราะมีการสอนงานให้ก่อน ทำงานทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (9.00-18.00น.) งานจัดเตรียมข้อมูลชั่วคราว (Temporary) รายละเอียดงาน ...
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 100 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน รวม 5 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา พนักงานขนส่งปฏิบัติงาน...

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานด้านการลงทุน

สำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานด้านการลงทุนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้า เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการ รวม 7 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ -...
สำนักงาน ก.ก.

สำนักงาน ก.ก. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง นายช่างภาพ และสถาปนิก รวม 8 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 (เสาชิงชา) ตั้งแต่วันที่ 20 -...
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ด้านต่างประเทศ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 26 ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สป.ศธ จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักโภชนาการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 9 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 5 -...
สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และ นิติกรปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 16...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สศช. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน...
กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นิติกร จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กรกฎาคม...
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สศค. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 4 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( สศค. ) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ...
ThailandPost

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 15 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดฝ่ายต่างๆ รวม 15 อัตรา โดยแบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา...
กระทรวงการต่างประเทศ

กองการสังคม เปิดสอบเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด จำนวน 1 อัตรา

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555 - วันที่ 9 มกราคม...
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รฟม. รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ รวม 134 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ รวม 134 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2556 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4...

กรมอุุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอบเข้าราชการ รวม 6 อัตรา

กรมอุุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ทางกรมอุุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,300 บาท ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ระดับความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ...
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เปิดสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย รวม 5 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 รวม 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กันยายน 2555 สำนักงานการเจ้าหน้าที่...

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปีการศึกษา 2555 (19-30 เม.ย.55) สอบ 17 มิ.ย.55 ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลา...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร 3 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร (สัญญาจ้าง...

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ถึง 18 มิ.ย. 55 สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  (กปภ.ข.4) รับสมัครพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รวม 9 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย.55 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างโยธา...

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ ...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม