หน้าแรก แท็ก พนักงานมหาวิทยาลัย

แท็ก: พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานขับรถยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8...
RMUTP

มทร.พ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่...
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์...
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ รหัสตำแหน่ง B58/23...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นิติกร จำนวน 1...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง สถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์และสาธารณูปโภค กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

RMUTSB รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 111 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 14 -...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคุรุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อัตราทกแทนเกษียณ) ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง...
RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวม 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 มิถุนายน...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สายสนับสนุน และสายวิชาการ รวม 101 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ระดับวุฒิปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม 15 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานปฏิบัติงาน และพนักงานบริการฝีมือ รวม 10 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ชั้น 5 สำนักหอสมุด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเข้าเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -...
RMUTP

มทร.พ.รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม...
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ รหัส B58/16...
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการศึกษา รหัส B58/15 จำนวน 1 อัตรา...
มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 134 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 134 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 27...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง...
มศว.

มศว.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( มศว. องครักษ์ ) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 - 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา...
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ หนาวยทรัพยากรบุคคลสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...

Social network

16,310แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
354ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,200ผู้ติดตามติดตาม