หน้าแรก แท็ก สมัครงานมหาวิทยาลัย

แท็ก: สมัครงานมหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ -...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ผู้จัดการ สังกัดโครงการ MIF

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง ผู้จัดการ สังกัดโครงการ MIF จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฟศจิกายน...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้น 4 อาคาร 10 ตั้งแต่วันที่ 29...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง สถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์และสาธารณูปโภค กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1...
RMUTP

มทร.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ - 7...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ICT มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งวันที่ 20...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งวันที่ 20...
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งวันที่ 13 - 17...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อัตราทกแทนเกษียณ) ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง...
RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวม 5 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 มิถุนายน...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ระดับวุฒิปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม 15 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มทร.อีสาน รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคม รวม 21 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มิถุนายน...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเข้าเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -...
RMUTP

มทร.พ.รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม...
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ รหัส B58/16...
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำ สำนักงานอธิการบดี (งานการเจ้าหน้าที่) มหาวิทยาลัยนครพนม สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 22...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 4 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี...
มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( มทร.ศรีวิชัย ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 18...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง...

Social network

16,310แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
354ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,200ผู้ติดตามติดตาม