27.8 C
Thailand
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2024

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด :
• เพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ผลงานของพิพิธภัณฑ์เด็กฯ
• ปฏิบัติงานในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
• อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง ในสาขาศึกษาศาสตร์ (ทางโสตทัศนศึกษา, นิเทศศาสตร์, กราฟิกดีไซน์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์อาร์ต, วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, มัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย, ออกแบบนวัตศิลป์)
• มีความคิดสร้างสรรค์และความรู้รอบตัว สามารถคิด Content สำหรับเด็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความสามารถในการคิด เขียน ออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
• มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และเป็นนักสื่อสารที่ดี
• ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองและโน้มน้าวได้ดี
• มีความขยัน อดทน รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรม lllustrator, Photoshop, Premiere Pro รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณทางด้านประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ไม่มีประวัติอาชญากรรม

เอกสารการสมัคร :
• ประวัติย่อ (Resume)
• Portfolio หรือตัวอย่างผลงาน 1-2 ชิ้นงาน (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
• สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)
• สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
• ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ

ติดต่อสมัครงาน :
สนใจร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-2724500

More articles

Latest article