เมียงดง ปิ้งย่างเกาหลี Myeongdong (명동) รับสมัคร HR/ฝ่ายบุคคล ด่วน!!

เมียงดง

หน้าที่รับผิดชอบ :
• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณรวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
• วางแผนการบริหารจัดการ การคิดเงินเดือนอย่างเป็นระบบ (ใช้โปรแกรม Business Plus)
• สร้างกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ และติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) และพฤติกรรมที่ทำให้งานนั้นสำเร็จ (Competency) เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
• วางแผนงานกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม และดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ
• จัดการงานเอกสารของพนักงานต่างด้าว และเอกสารราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้บุคคล (เช่น ภงด. 1ก, 50 ทวิ เป็นต้น)
• จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD)
• มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) เช่น การจัดทำ Competency, Career Management เป็นต้น
• มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)
เงินเดือนตามประสบการณ์ 25,000 บาท ขึ้นไป

ติดต่อสมัครงาน :
สนใจสมัครเป็นพนักงาน HR/ฝ่ายบุคคล เมียงดง ปิ้งย่างเกาหลี ติดต่อผ่าน Line: @myeongdong