25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน รวม 25 อัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ 2 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการตลาด การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
•อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

2.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
•อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

3.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 2 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
•อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

4.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 2 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5.ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6.ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร (ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล) 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7.ฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
•คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

8.ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร 2 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ หรือ วารสารบัณฑิตกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อมวลชน กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ หรือ ปริญญาตรีนิติศาสตร์
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

9.ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

10.ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
•อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

11.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
•อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

12.ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล 3 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

13.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 1 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

14.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 2 อัตรา
•คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
•อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

15.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา
•ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.)
•อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

16.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา
•ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างสำรวจ
•อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

17.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
•คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
•อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

18.ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง 1 อัตรา
•คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
•อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
•ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการกองประจำการแล้ว
•สามารถทำงานให้แก่ บัริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุริต
•ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทาแล้วห้าปี
•เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
•ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
•ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
•ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลา 180 วัน หากไม่ผ่านการประเมินผลงานในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ต้องออกจากงาน
•ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานจะต้องทดลองปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
•ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือกหากตรวจสอบพบหลังะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด จะให้ออกจากงานทันที่ และจะดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

การสมัครสอบ
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

More articles

Latest article