30.4 C
Bangkok
วันอังคาร 23 เมษายน 2024

งานคีย์ข้อมูลสำหรับผู้พิการ ทำแบบ Part Time สมัครพร้อมเริ่มงานได้ทันที

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดของงาน
• คีย์ข้อมูลลงระบบให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
• กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถใช้ MS.Officeได้
• หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• งานนี้เหมาะสำหรับผู้พิการที่มีสภาพความบกพร่องทางร่างกายเล็กน้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน
• แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย
• หลักฐานการศึกษา
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อคุณชัญญนิ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 83 ปี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเตรียมความพร้อม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปกับความรู้ที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดการศึกษา เพิ่มพูนทักษะที่ดี และบูรณาการความรู้นำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับแผนการศึกษาของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล ยังเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 70,000 ราย ทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร มีเอกลักษณ์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต

More articles

- Advertisement -

Latest article