เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัครพนักงานธุรการ ชั่วคราว สัญญาจ้าง 6 เดือน

Tesco Lotus Nuanchan

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน
• ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการกับทีมจัดซื้อในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เช่น รายงานยอดขาย การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า การทำโปรโมชั่น
• ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
• เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุติการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี
• สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.00 – 17.00 ที่เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ เป็นเวลา 6 เดือน
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดีโดยเฉพาะ MS Excel
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้

เอกสารการสมัครงาน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
• ประวัติส่วนตัว (Resume CV)
• รูปถ่ายหน้าตรง 1 – 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

การติดต่อ
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณปาลิดา โทร.02-7979962 , 02-7979962