29.5 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

Student intern นักศึกษาฝึกงาน ต่างจังหวัด ไม่จำกัดสาขาวิชา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำสาขาต่างจังหวัด โดยมีสถานที่เข้าฝึกงานได้ดังต่อไปนี้
• สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
• สำนักงานสาขา ในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา (อ.หาดใหญ่)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และไม่จำกัดสาขาวิชา
• จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น
• มีความตั้งใจจริงในการฝึกประสปการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการทำงานของตนในอนาคต
• มีความประพฤติเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• ปรับค่าจ้างประจำปี
• ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
• วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 16 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือพักร้อน
• ชุดเครื่องแบบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
• การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

การรับสมัครงาน
สามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึงบริษัทฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม
• ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา ลงบนใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงานให้เรียบร้อย
• หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
• สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/ นักศึกษา
• ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
• รูปถ่ายในชุดนิสิต – นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ 2022/43-46 ซ.พหลโยธิน 34/1 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-9418000

More articles

Latest article