Student intern นักศึกษาฝึกงาน ต่างจังหวัด ไม่จำกัดสาขาวิชา

693
Student intern

Student intern


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำสาขาต่างจังหวัด โดยมีสถานที่เข้าฝึกงานได้ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานสาขา ในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา (อ.หาดใหญ่)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น
 3. มีความตั้งใจจริงในการฝึกประสปการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการทำงานของตนในอนาคต
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 16 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือพักร้อน
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

การรับสมัครงาน
สามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายถึงบริษัทฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา ลงบนใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงานให้เรียบร้อย
 2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/ นักศึกษา
 4. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
 5. รูปถ่ายในชุดนิสิต – นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ 2022/43-46 ซ.พหลโยธิน 34/1 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-9418000