งาน part time Tutor

รายละเอียดงาน

 • ตรวจ แก้ไข ต้นฉบับหนังสือวิชาคณิตศาสตร์
 • สามารถเลือกวันและเวลาในการทำงานได้ค่ะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 3 – 4 วัน หรือ 4 – 5 ชั่วโมง/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ในสาขาคณิตศาสตร์ , คณะครุศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์
 4. สามารถใช้ MS.Officeได้
 5. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย
 2. หลักฐานการศึกษา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
 • ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
 • ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้า
 • ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ

การติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น โทร.086-3418003 และ 095-3711933