นักศึกษาฝึกงาน กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา (รามคำแหง 157)

Jaymartthailand

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เป็นนิตสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีบุคลิกภาพดี และสื่อสารได้ดี
• โปรดแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ในวันที่ติดต่อบริษัทฯ

เอกสารการสมัคร
• หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• รูปถ่ายในชุดนิสิต – นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การติดต่อ
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัทเจมาร์ท จำกัด (มหาชน) รามคำแหง 157/1-2 โทร.02-3089000 ต่อ 8192-3