28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 52 อัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

กรมป่าไม้ ประสงค์จะเปิดสอบเข้ารับราชการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 52 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
•ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
•ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
•เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 4 อัตรา
•เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
•เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
•เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
•พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
•ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา
•เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
•เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
•เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
•เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
•เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1อัตรา
•นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
•นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 13 อัตรา
•นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
•นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
•นิติกร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
•อัตราเงินเดือน 10,430 บาท/เดือน (ม.3 – ม.6)
•อัตราเงินเดือน 11,280 บาท/เดือน (ปวช.)
•อัตราเงินเดือน 13,800 บาท/เดือน (ปวส.)
•อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 – 60 ปี
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
•ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
•ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตามหน่วยงานที่รับสมัครสอบ หรือทางเว็บไซต์ www.forest.go.th

More articles

Latest article