26 C
Thailand
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2024

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 14 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
•นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา

อัตราเงินเดือน
•ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
•ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
•ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทาจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
•ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น
•รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.jfo.moj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.jfo.moj.go.th

More articles

Latest article