29.5 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

สำนักงาน กศน. เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู จำนวน 318 อัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

สำนักงาน กศน. ประสงค์จะเปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 318 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2563

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 224 อัตรา
•กลุ่มวิชาภาษาไทย (11)
•กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (32)
•กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (22)
•กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (20)
•กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ (24)
•กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (11)
•กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (3)
•กลุ่มพัฒนาสังคม (27)
•กลุ่มวิชาคอมพิวเตร์และเทคโนโลยี (32)
•กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ (33)
•กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (9)

หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 81 อัตรา
•กลุ่มวิชาภาษาไทย (5)
•กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (5)
•กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (8)
•กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (10)
•กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ (7)
•กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (3)
•กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (2)
•กลุ่มพัฒนาสังคม (12)
•กลุ่มวิชาคอมพิวเตร์และเทคโนโลยี (10)
•กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ (15)
•กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2)

หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
•สาขาวิชาฟิสิกส์ (4)
•สาขาวิชาเคมี (2)
•สาขาวิชาชีววิทยา (1)
•สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2)
•กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ (4)

หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 อัตรา
•กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ (4)

อัตราเงินเดือน
•อัตราเงินเดือน 15,050 บาท/เดือน รับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
•อัตราเงินเดือน 15,800 บาท/เดือน รับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
•อัตราเงินเดือน 17,690 บาท/เดือน รับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
•เป็นผู้เลื่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
•ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
•ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
•ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
•ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
•ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
•ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
•รับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) , (หลักสูตร 5 ปี) , (หลักสูตร 6 ปี)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.personnel-nfe.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.personnel-nfe.com

More articles

Latest article