29.7 C
Thailand
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2024

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 14 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
•นักวิชาการเกษตร
•นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)
•เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
•เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
•นิติกร
•นักวิชาการเผยแพร่
•นักวิชาการคอมพิวเตอร์
•นักวิทยาศาสตร์

ส่วนภูมิภาค
•นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)
•นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)
•เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา)

อัตราเงินเดือน
•อัตราจ้าง 18,000 – 19500 บาท/เดือน
•เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง 11,280 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
•ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
•ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทาจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
•รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com

More articles

Latest article