4 พระโพธิสัตว์ วัตถุมงคลเสริมบารมีในวันตรุษจีน เสริมบุญ เสริมบารมี

4 พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ หมายถึงบุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล มีพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากตามความเชื่อในฝ่ายเถรวาทและมหายาน แต่มีความแตกต่างกันไป ในวันนี้เราจะพูดถึง 4 พระโพธิสัตว์ วัตถุมงคลเสริมบารมีตามความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณ มีดังนี้

4 พระโพธิสัตว์

  • พระโพธิสัตว์ ผู่เสียนผู่ซ่า มีความเป็นเลิศด้านจริยธรรม และมหาปณิธาน ประทานพรให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยและอายุยืน รอดพ้นจากภัยอันตรายจากน้ำ ไฟ สงครามและอาหารมีพิษ ผู้ใดนับถือ และปฏิบัติตามคำสอน จะเป็นผู้รอดพ้นจากภูมิทั้ง 3 ได้แก่ การเกิดเป็นสัตว์, การเกิดเป็นปิศาจ, การตกนรก
  • พระโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า ทรงให้ความเป็นเลิศด้านสติปัญญา ประทานแสงสว่างแห่งปัญญา เพื่อชำระล้างความผิดพลาด และความโง่เขลาให้หมดสิ้นไปจากความคิด
  • พระโพธิสัตว์ ตี้จ้างหวัง มีความเป็นเลิศด้านโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พ้นจากความยากจน การถูกกดขี่ข่มเหง การเจ็บป่วย ความหิวโหย ผู้ใดนับถือและภาวนาด้วยใจอันบริสุทธิ์จะได้รับพร 28 ประการ
  • พระโพธิสัตว์กวนอิม มีความเป็นเลิศด้านมหาเมตตากรุณา ผู้ใดนับถือและสวดมนต์ภาวนาด้วยใจอันบริสุทธิ์ จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ชีวิตจะมีแต่ความสุขกาย สบายใจ