29.5 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

4 พระโพธิสัตว์ วัตถุมงคลเสริมบารมีในวันตรุษจีน เสริมบุญ เสริมบารมี

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

พระโพธิสัตว์ หมายถึงบุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล มีพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากตามความเชื่อในฝ่ายเถรวาทและมหายาน แต่มีความแตกต่างกันไป ในวันนี้เราจะพูดถึง 4 พระโพธิสัตว์ วัตถุมงคลเสริมบารมีตามความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณ มีดังนี้

4 พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ ผู่เสียนผู่ซ่า

พระโพธิสัตว์ ผู่เสียนผู่ซ่า มีความเป็นเลิศด้านจริยธรรม และมหาปณิธาน ประทานพรให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยและอายุยืน รอดพ้นจากภัยอันตรายจากน้ำ ไฟ สงครามและอาหารมีพิษ ผู้ใดนับถือ และปฏิบัติตามคำสอน จะเป็นผู้รอดพ้นจากภูมิทั้ง 3 ได้แก่ การเกิดเป็นสัตว์, การเกิดเป็นปิศาจ, การตกนรก

พระโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า

พระโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า ทรงให้ความเป็นเลิศด้านสติปัญญา ประทานแสงสว่างแห่งปัญญา เพื่อชำระล้างความผิดพลาด และความโง่เขลาให้หมดสิ้นไปจากความคิด

พระโพธิสัตว์ ตี้จ้างหวัง

พระโพธิสัตว์ ตี้จ้างหวัง มีความเป็นเลิศด้านโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พ้นจากความยากจน การถูกกดขี่ข่มเหง การเจ็บป่วย ความหิวโหย ผู้ใดนับถือและภาวนาด้วยใจอันบริสุทธิ์จะได้รับพร 28 ประการ

พระโพธิสัตว์ กวนอิม

พระโพธิสัตว์ กวนอิม มีความเป็นเลิศด้านมหาเมตตากรุณา ผู้ใดนับถือและสวดมนต์ภาวนาด้วยใจอันบริสุทธิ์ จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ชีวิตจะมีแต่ความสุขกาย สบายใจ

More articles

Latest article